Termékek

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szuperszíj Kft. (székhely 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 257/A., cégjegyzékszám: 01-09-070766, adószám: 10344686-2-43, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-102173/2016.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szuperszíj Kft (a továbbiakban Társaság) a www.szuperszij.eu webáruház (a továbbiakban: Webáruház) működtetése során a Webáruházba látogatók, a Webáruházban regisztrálók és a Webáruházban vásárlók, (a továbbiakban együttesen Felhasználók illetve Érintettek) adatait kezeli.

A Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, nemzetiségére vagy lakóhelyére való tekintet nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A TÁRSASÁG MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Név:     Szuperszíj Kft

Székhely és levelezési cím:      1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 257/A.

Telefonszám:   +36-1-276-2477

Email cím:       szuperszij@szuperszij.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-102173/2016

3. A KEZELT ADATOK

3.1. Személyes adatok

A Társaság a Webáruházban regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Vezeték- és Keresztnév,
 • Jelszó,
 • E-mail cím,
 • Telefon szám (megadása nem kötelező),
 • Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám),
 • Szállítási címek (szállítási név, irányítószám, város, utca, házszám). Legfeljebb 5 különböző szállítási cím regisztrálható minden Felhasználóhoz.

 

A Felhasználó a fenti adatokat a Webáruház felületén keresztül módosíthatja. Adatainak törlését a Felhasználó a Társaságnak küldött elektronikus levélben kérheti. A Társaság az adatok törlését a kérés beérkezését követő 10 munkanapon belül elvégzi.

3.2 Hírlevél

A Felhasználó a regisztrációkor feliratkozhat hírlevélre.

A Társaság a Felhasználó által regisztrált e-mail címre küldhet általános ajánlatokat, tájékoztató anyagokat.

A hírlevelek általánosak, nem személyre szabottak. A Társaság a hírlevelek küldése során nem veszi figyelembe a korábbi vásárlások adatait.

A hírlevélről a Felhasználó a Társaság e-mail címére küldött elektronikus levélben iratkozhat le. A Társaság a kérés beérkezését követő 10 munkanapon belül törli a Felhasználót a levelezési listáról.

3.3 Technikai adatok

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók, működésképtelenek.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését es auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználók részére.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik. A regisztrációkor a Felhasználó jelen Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek a jelen szabályzatban meghatározott módon.

Az adatkezelés az alábbi jogszabályok alapján történik:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

4.2. Az adatkezelés célja a Webáruház szolgáltatásainak biztosítása. A Társaság az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag az árajánlat adás, rendelés teljesítése, házhoz szállítás, szárnlázás, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja.

4.3. A Társaság a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik fél számára történő kiadása a 6. Pontban foglalt esetek kivételével kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. A Társaság a Webáruházban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének és belépési jelszavának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A Webáruházban a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációtól a regisztráció kérelemre történő törléséig tart. Társaság saját döntése alapján jogosult a regisztráció törlésére, amennyiben Felhasználó a megrendelt árucikkeket a Társaság által küldött figyelmeztetés ellenére sem veszi át, illetve amennyiben a leadott megrendelés alapján joggal feltételezhető, hogy Felhasználó szándékosan adott le téves megrendelést (pl. nem létező cím, nem realis mennyiségek rendelése, stb.).

5.2. A Felhasználó által megrendelt termékekről számla készül, melyet Társaság a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárol.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsősorban a Társaság munkatársai jogosultak megismerni, akik az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásainak biztosítása érdekében használják és azokat harmadik félnek kizárólag a 6.2 – 6.3 pontokban foglaltak szerint adhatják át.

6.2. A megrendelések teljesítése, a számlázás és a Webáruház fejlesztés érdekében Társaság adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő, rendszerfejlesztő) vehet igénybe.

6.3. A Társaság a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli. A 6.2 pontban meghatározott eseteken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja. Hatósági adatkérések esetén Társaság a törvényi rendelkezések szerint jár el.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESITÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weblapon keresztül illetve kérheti azok módosítását a Társaságnak küldött e-mailben. Az adatmódosítási igényeket a Társaság a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül elvégzi.

7.2. A Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, Társaság által kezelt adatokról, a Társaság által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról,azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjárál, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elháritására megtett Intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaság a kérelem írásos (vagy e-mailben történt) benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok korét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.4. Az Érintett a Társaság 2. pontban megadott elérhetőségein gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, jelezheti észrevételeit és felteheti kérdéseit.

7.5. Az Érintett bármikor jogosult adatai törlését kérni írásban. Társaság a kérelem beérkezésétől számitott 10 munkanapon belül törli Érintett adatait a törvényi előírások szerint (pl. számviteli törvény) kötelezően megőrzendő adatok kivételével.

7.6. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot az Érintett kérésére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.7. A módosításról, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhetö, ha ez az adatkezelés célja ra való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

7.8. Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül Írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokát.

7.9. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt irásban tájékoztatja.

7.10. Az Érintett élhet az adathordozhatóság jogával, tehát jogosult a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, géppel olvasható, széleskörben elterjedt formátumban megkapni, akár azzal a céllal, hogy másik adatkezelőnek továbbítsa azt.

7.11. Az Érintett az lnfo. Tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet sor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesitheti jogait.

7.12. Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhetö segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. ELEKTRONIKUS LEVELEK, HÍRLEVÉL

8.1. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcimek felhasználásnak jogszerűségére, Így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Társaság az Érintetteket esetenként elektronikus formában, e-mailben tájékoztatja a szolgáltatások változááról illetve egyéb ügyekről. Az ilyen eseteket a Társaság reklámozási célra nem használja.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Társaság csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hirlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Társaság a hírlevél alkalmazása során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Társaság mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hirlevélről le nem iratkozik.

A hírlevélről leiratkozni a Társaságnak küldött e-mailben lehet. A leiratkozás esetén a Társaság további hírlevelelvel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

8.5. Személyre szabott hírlevél

A Társaság a Felhasználók személyes adatait arra is felhasználhatja,hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Társaság a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásalt vizsgálja, és a vizsgálat eredménye alapján személyre szabott hírlevelet Is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a hírlevélről,akkor  a továbbiakban Személyre szabott hirlevelet sem fog kapni.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha az Érintett által szolgáltatott adatokat Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Társaság kijelenti, hogy az elvárható gondossággal jár el az adatok biztonsága érdekében és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Webáruház további használatához el kell fogadnia a módosított Adatkezelési szabályzatot a módosítást kiadása után a Webáruházba történő első belépésekor.

Budapest, 2021. Október 26.